Het nieuwe socialeverzekeringsstelsel voor de zelfstandigen werd gepubliceerd in het staatsblad ‘Diário da República’ en treedt vanaf 2019 in werking. Hieronder vindt u de 6 nieuwe elementen in het bijdragestelsel voor de Sociale Zekerheid, vermeld in het Wetsbesluit nr. 2/2018 van 9 januari:

  1. De bijdrage daalt

Vanaf 2019 wordt de bijdrage voor de zelfstandigen vastgelegd op 21,4 %. Tot eind 2018 werd een bijdrage betaald van 29,6%. Als het gaat over ondernemers in individuele naam en eigenaren van een uit één persoon bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, daalt de bijdrage van de huidige 34,75% naar 25,17%. De bijdrage van 28,3% voor landbouwproducenten die uitsluitend inkomsten hebben uit een landbouwactiviteit, verdwijnt.

  1. De belastinggrondslag verandert

De belastinggrondslag is het bedrag waarover de bijdrage geheven wordt. Vanaf 2019 houdt de belastinggrondslag  over het algemeen rekening met 70% van het relevante inkomen van het voorgaande trimester (of 20% in het geval van productie en verkoop van goederen). Voorheen werd rekening gehouden met de relevante jaarinkomsten van het voorgaande jaar.

  1. Cumulatie van arbeid uit loondienst met zelfstandig werk heeft nu een vrijstellingsdrempel

Tot op heden werden de arbeiders die arbeid uit loondienst cumuleren met zelfstandig werk vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Met de nieuwe regels worden alleen diegenen vrijgesteld van deze verplichting die een gemiddeld relevant maandelijks inkomen behalen van minder dan vier keer de IAS – socialebijstandindex  (1 715,16 euro in 2018). Omdat het relevante inkomen gelijkstaat aan 70% van het totaal ontvangen bedrag, betekent dit dat alleen maar diegenen die meer dan 2 450,86 euro ontvangen, moeten betalen.

Deze vrijstelling vindt alleen maar plaats onder de volgende voorwaarden:

  • De arbeid uit loondienst en het zelfstandig werk wordt niet verricht voor dezelfde werkgever;
  • De werknemer moet bijdrage betalen voor een sociaal beschermingsregime dat de sociale rechten van de zelfstandige dekt;
  • De inkomsten verkregen uit arbeid uit loondienst moeten gelijk zijn aan of hoger liggen dan één keer de waarde van de IAS (428,90 euro).
  1. Driemaandelijkse aangifteverplichting

Tot 31 december 2018 moesten de zelfstandigen die werken met ‘recibos verdes’ een jaarlijkse belastingaangifte indienen van hun productie, verkoop van goederen en dienstenverlening. Vanaf 2019 moet deze aangifte driemaandelijks ingediend worden. Gebaseerd op deze driemaandelijkse aangifte bepaalt de Sociale Zekerheid de relevante inkomsten en de belastinggrondslag voor de volgende drie maanden.

Deze aangifte moet ingediend worden tot de laatste dag van april, juli, oktober en januari, respectievelijk betreffende het eerste, tweede, derde en vierde trimester van het jaar. Zelfstandige werknemers met georganiseerde boekhouding moeten deze aangifte niet doen.

  1. Kortere betalingstermijn

De betaling moet maandelijks gebeuren tussen de 10e en 20ste van de maand na de maand waarop ze betrekking heeft. Bijvoorbeeld, de bijdrage van januari moet tussen 10 en 20 februari betaald worden. Tot eind 2018 moest deze bijdrage betaald worden in de eerste 20 dagen van de maand na de maand waarop ze betrekking had.

  1. Vanaf heden bestaat er een minimumbijdrage

De nieuwe regels leggen ook een maandelijkse minimumbijdrage vast van 20 euro. Dit bedrag moet betaald worden, ook als er geen inkomsten zijn in de betreffende aangifteperiode. Op deze manier wordt sociale bescherming gegarandeerd in de situaties waarin de zelfstandigen voor een bepaalde periode geen inkomsten hebben.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 161”.