Met de internationale Dag van de Arbeid op 1 mei in aantocht, volgen hieronder vijf rechten die vermeld staan in het Portugese Arbeidswetboek.

Werk speelt een belangrijke rol in het leven van het merendeel van de mensen. Of u nu een droombaan hebt of een job om alleen maar de dagelijkse onkosten het hoofd te bieden, het blijft belangrijk om uw rechten te kennen als u een arbeidsovereenkomst hebt in Portugal.

  1. Beginsel van gelijke bezoldiging

Alle werknemers hebben recht op salaris volgens het beginsel ‘voor gelijk werk, gelijk salaris’. Het beginsel van gelijkheid is vastgelegd in het artikel 23º van het Arbeidswetboek – ‘Concepten met betrekking tot gelijkheid en non-discriminatie’.

  1. Veiligheid op het werk

De medewerker heeft recht om te werken in veilige omstandigheden. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de vereisten nageleefd worden. De werkgever moet de werknemers ook inlichten over de relevante aspecten betreffende hun bescherming en ook voorzien in een opleiding die hen in staat stelt om risico’s te voorkomen.

  1. Recht op salaris

Het salaris is de tegenprestatie waar de medewerker recht op heeft voor de geleverde arbeid, waaronder het basissalaris en andere regelmatige en periodieke betalingen in geld of in natura. Hij heeft ook recht op een kerstbonus en vakantietoeslag die evenveel bedragen als een maandsalaris.

De kerstbonus moet betaald worden voor 15 december en de vakantietoeslag voor het begin van de vakantieperiode, normaliter in juli. Deze kunnen evenwel in twaalf keer betaald worden, als de werknemer daarvoor kiest met het noodzakelijke akkoord van het bedrijf.

Het overwerk wordt betaald volgens het uurloon met de volgende toeslagen:

– 25% voor het eerste extra uur op een normale werkdag en 37,5% vanaf het tweede uur;
– 50 % voor elk uur op een wekelijkse rustdag, verplicht of aanvullend, of op een feestdag

  1. Recht op vakantie, feestdagen en afwezigheid

De werknemer heeft recht op een betaalde vakantieperiode van 22 werkdagen. De vakantie slaat terug op de arbeid geleverd in het voorgaande kalenderjaar en is niet afhankelijk van regelmatige aanwezigheid. Dit recht is onvervreemdbaar en kan niet vervangen worden door eender welke economische of andere compensatie, behalve voor wat betreft het deel dat de 20 dagen overschrijdt.

Het Portugese Arbeidswetboek voorziet ook in situaties waarin de werknemers kunnen afwezig zijn. Het toegelaten aantal afwezigheden hangt af van het motief dat leidt tot de afwezigheid van de werknemer.

Gerechtvaardigde afwezigheden zijn bijvoorbeeld die die toegekend worden bij een huwelijk (15 opeenvolgende dagen), bij overlijden van de echtgenoot, bloed- of aanverwante, voor examenprocedures in onderwijsinstellingen, voor het bijstaan van kinderen in geval van ziekte.

  1. Recht op bescherming bij zwangerschap en ouderschap

Het Arbeidswetboek voorziet in een aantal rechten die het gezin beschermen.

Tijdens de zwangerschap heeft de zwangere werkneemster recht op vrijstelling van arbeid om naar doktersconsultaties te gaan, voor de tijd en aantal keren die nodig zijn, inclusief voor de voorbereiding van de bevalling.

Na de geboorte van de baby heeft de moeder recht op een aanvankelijk ouderschapsverlof. Het eerste ouderschapsverlof, exclusief voor de moeder en die verplicht moet opgenomen worden, bedraagt 6 opeenvolgende weken na de bevalling en wordt 100% uitbetaald. Als de moeder kiest voor een facultatief ouderschapsverlof van maximaal 180 dagen, worden deze voor 80% uitbetaald.

Het eerste ouderschapsverlof, uitsluitend voor de vader, bedraagt in het totaal 25 werkdagen, waarvan 15 verplicht moeten opgenomen worden en de andere 10 facultatief zijn.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 164”.